دانش آموز گرامی؛
آزمون شما با موفقیت ثبت گردید؛ شما می توانید نتیجه آزمون خود را دریافت کنید و برای مشاوره به مرکز مشاوره مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی مراجعه نمایید.